Gümüşhane Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ne göre;

Müdür, Üniversitede Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahip öğretim üyelerinden Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.

Müdürün görevleri

(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek,

ç) Merkezde sunulan hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

d) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri, öğrenci toplulukları ve uygulama-araştırma merkezleri ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak,

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna ve üniversite rektörlüğüne sunulmasını sağlamak,

f) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımını sağlamak,

g) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturmak ve yürütmek,

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletmek.

(2) Müdür, Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcıları

Müdür yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine Müdür Yardımcıları vekâlet eder. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetleri planlayarak Rektörlüğün onayına sunmak,

b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak,

ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri ve Kariyer Temsilcileri konusunda Rektöre öneride bulunmak.